O PROJEKCIE

Obecnie prowadzone projekty:

Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury

Dofinansowanie w ramach programu Obserwatorium Kultury 2013 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czas trwania: kwiecień ? grudzień 2013
Zasięg: województwo łódzkie
Kierownik projektu: prof. Ewa Rokicka
Asystent kierownika projektu: mgr Patrycja Kruczkowska

Projekt ma za zadanie zbadanie funkcjonowania zjawiska ekskluzji społecznej w ramach dyskursu instytucji kultury w województwie łódzkim. Projektowane badanie skupia się na pracownikach instytucji kultury, w tym także piastujących stanowiska kierownicze, o zróżnicowanym stażu pracy. Ustali ono autodefinicje zjawiska ekskluzji wśród badanych, sposób rozumienia przez nich mechanizmów jego funkcjonowania oraz możliwości przeciwdziałania jego występowaniu w celu tworzenia wytycznych dla bardziej skutecznych polityk kulturalnych w regionie, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców województwa. Badania prowadzone przy użyciu metod jakościowych i ilościowych zdiagnozują zakres kompetencji pracowników instytucji kultury w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i zwiększania partycypacji. Projekt zakłada także stworzenie i przetestowanie kompletnego narzędzia diagnostycznego, możliwego do zastosowania na terenie całego kraju.

Zadanie podzielone jest na cztery etapy:

– etap wstępny, koncepcyjny ? poświęcony analizie danych zastanych w celu uzyskania syntetycznego opisu lokalnej, publicznej polityki kulturalnej (jej priorytetów i zakresu ich realizacji);

– badania terenowe (badania kwestionariuszowe, wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe) z udziałem pracowników instytucji kultury w regionie w celu zbadania dyskursu pracowników instytucji kultury;

– analiza uzyskanych danych w kontekście problemu społecznej ekskluzji ? identyfikacji problemów społecznych i sposób odpowiedzi na nie przez badanych;

– końcowa diagnoza wraz z listą rekomendacji oraz uwag odnośnie narzędzi diagnostycznych.

 

Projekty zakończone:

Jakość życia mieszkańców Łodzi oraz jej przestrzenne zróżnicowanie

Dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Łodzi w ramach konkursu: Granty Prezydenta Miasta Łodzi 2011-2012
Czas trwania: styczeń ? grudzień 2012
Zasięg: miasto Łódź
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Rokicka

Projekt ?Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie? skupia się na badaniu następujących obszarów: warunków mieszkaniowych, warunków pracy, zdrowia i instytucji służby zdrowia, aktywności kulturalnych, infrastruktury miejskiej (społecznej i technicznej), bezpieczeństwa, sytuacji materialnej, sytuacji rodzinnej i życiowej. Przeprowadzone badania miały na celu dostarczenie kompleksowego obrazu sytuacji mieszkańców miasta, istotnych danych niezbędnych do podejmowania decyzji i ustalania priorytetów na poziomie lokalnym oraz podstaw do diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Projekt ma na celu również stworzenie płaszczyzny dyskusji o sprawach miasta pomiędzy mieszkańcami, mediami, ekspertami, organizacjami pozarządowymi oraz władzami lokalnymi.

Krótki opis wyników projektu: jakosc_zycia_lodzian